สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นาย เจษฎาภรณ์  บุญเทพ ระดับชั้น ม.5/1 ตำแหน่งประธานนักเรียน นางสาวธัญญาภรณ์ ถายะเดชระดับชั้น ม.5/5คณะกรรมการสภานักเรียน

Read more