แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นักเรียนสามารถค้นหารหัส classroom เพื่อเข้าเรียนตามรายวิชาในตารางสอน โดยค้นจากระดับชั้น เว็บไซต์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbxoS-CUGkeAKYTYmKs-05ePGUKKdW0oW2mU9GXLsAcCtrgRals/exec หรือ QR CODE

Read more