โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

6 มีนาคม 2563 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรีน จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครอง แนะนำรองผู้อำนวยการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ในการนี้ ทางโรงเรียนดอกคำใต้ยังได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนและร่วมทำบุญอาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ)

Read more

สอบธรรมศึกษา ดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนทั่วอำเภอดอกคำใต้ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าสอบสนามสอบโรงเรียนดอกคำใต้ วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำหรับการเรียนธรรมศึกษานั้น เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เริ่มจัดการสอบมาตั้งแต่ปี 2472 เพราะการเรียนธรรมศึกษาจะทำให้ได้เรียนรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้ประเทศมากไปด้วยคนที่มีคุณธรรม

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

5 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย พร้อมนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการพัฒนาสถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และขอความเห็นเรื่องการบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าและร่วมทำบุญอาคาร100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์

Read more