ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และดร. เพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more