กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และดร. เพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read More