คัดเลือก รด. ปี 1 @ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นสถานที่ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยนักเรียนระดับชั้น ม. ปลายที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้เคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภายนอก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหน้าเสาธง ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอดอกคำใต้ เป็นต้น

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน และให้โรงเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสา

24 มิถุนายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน คณะครูบุคลากรทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

นโยบาย 1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา3. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร4. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล5. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ6. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนให้การสนับสนุนดำเนินงาน และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Read more

เอกสารกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

คำสั่งกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ 131/2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

Read more

คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

18 มิถุนายน 2564 โดยคณะครู/บุคลากรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ลานโดม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จะต้อง งดอาหาร/เครื่องดื่ม หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป และทางโรงเรียนได้จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างให้กับคณะครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ: นางนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/หัวหน้างานพยาบาล

Read more

เปิดเทอมวันแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยม รร.ดอกคำใต้วิทยาคม

14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ผู้อำนวยการโรงพยายาลดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินการเปิดภาคเรียน 1/2564 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หลังจากที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้ประเมินความพร้อมตนเอง ตามข้อกำหนด

Read more