📣 โหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ 🎊🎉

📣 ร่วมโหวตให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมของเราที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อจะไดเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป 🎊🎉

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันแรก 13 มี.ค 65

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนมาสมัครกันอย่างคับคั่ง โดยการรับสมัครครั้งนี้ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แจ้งกับครูที่ทำหน้าที่ รับสมัคร ทั้งฝ่ายตรวจหลักฐาน ฝ่ายคีย์ข้อมูลรับสมัคร ให้รักษาระยะห่าง ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ภายในสถานศึกษา

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมการประชุมพัฒนาตนเอง

20 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการตามประเด็น โดยพัฒนาในรูปแบบเครื่องมือ Design Thinking (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายปิยะ ใจชุ่ม ได้มอบหมายให้ นายศิรินาวิน กาละจิตร เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนจนสิ้นสุดภาระกิจ

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเป็นตัวแทนแข่งขัน บรรยายธรรมระดับภาค

18 กุมภาพันธ์ 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูสุขเกษม นนตะพาบ และคุณครูเดชา คำถิน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ณ อาคารโรงเรียนพระปริยติธรรม

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพ 2B No.1

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ๊ หเอวปี 2565 ณ ห้องประชุม 1

Read more

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน งานแนะแนว ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้จัดคณะฯไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านดง, โรงเรียนบ้านจำไก่, โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง, โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้

Read more

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนดอกคำใต้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียน

Read more

เยาวชนโรงเรียนดอกคำใต้เข้ารบการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

5 กุมภาพันธ์ 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยพะเยา และมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 50 คน

Read more