งานเรียนรวม

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

นายทรงกิจ บุญยืน
รองผู้อำนวยการฯ
นางนุชรี ขุนน้ำ
หัวหน้างานเด็กเรียนรวม

นางสาวรัฐกาล ธรรมสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยง