บุคลากรงานนโยบายและแผนงาน

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

นายทรงกิจ บุญยืน
รองผู้อำนวยการฯ

นางพฤกษา พรหมเสน
หัวหน้านโยบายและแผนงาน

นายพัฒนา ฟ้าแลบ
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางนุชรี ขุนน้ำ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ