พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

 

นายประยูร อินต๊ะวงศ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

 

นายปฐม เชื้อเจ็ดตน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

 

นายรัศมี บ้านกลาง

ครูใหญ่ พ.ศ.2516 - พ.ศ.2517
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2525 - พ.ศ. 2529

 

 

นายอุมศักดิ์ มุนิกานนท์
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2529 - พ.ศ.2531

 

 

นายธารา จาตุประยูร
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2535

 

 

นายชัชวาล อำมาตย์มณี
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538

 

 

นายสุรัตน์ เจียตระกูล
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2539 - พ.ศ. 2543

 

 

นายสุภาพ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2551

 

 

นายกำธร ศิติสาร
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549

 

 

นายประสงค์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

 

 

นายเจริญ กาละ
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554- พ.ศ.2560

 

 

นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

 

รวบรวมข้อมูล: ครูอิสรา ทองรุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ