D.K.T. MINI MARATHON ครั้งที่ 1 47 Anniversary


วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 05.30 น.
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา
จัดโดย : ชมรมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

หลักการและเหตุผล

ในภาวะปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมากเท่าที่ควร เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นมากขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐาน รวมถึงภาวะปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มบุคคลที่สนใจการออกกำลังกายในอำเภอดอกคำใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และลดอัตราการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชน ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้หันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นในทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้รักการออกกำลังกาย

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้การสร้างเครือข่ายรักษาสุขภาพ

3. รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะไปนำพัฒนาพื้นที่ใต้หลังคาอาคารโดม เพื่อให้นักเรียนได้มีที่ร่มสำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรม

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1. นักเรียนและเยาวชน จำนวน 1,000 คน

2. ประชาชนทุกกลุ่มวัย จำนวน 1,000 คน

ด้านคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการรักการออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ติดต่อที่พัก หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ครูวิชวุฒิ จีนาใหม่ (ครูแม้ว) โทร.089-851-7059

ครูนราวุธ สมศักดิ์ (ครูโอ๋) โทร.089-997-5633

หมายเหตุ: รับเสื้อล่วงหน้าได้ที่ รร.ดอกคำใต้วิทยาคม ก่อนวันแข่งขัน 3 - 4 วัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง