คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ(จีน)
ศิลปะศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานอำนวยการ
งานกิจการนักเรียน
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานแนะแนว
งานวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม
งานอำนวยการ