his

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ปีการศึกษา 2561

1. นายสุภาพ

หงส์ทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2. นายชีวิน

สุจิตรพัฒนา

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3. นายวิชวุฒิ

จีนาใหม่

ผู้แทนครู

กรรมการ

4. นายสุพจน์

มณี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5. นายนิรันดร์

ชมภู

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

6. นายสัณหวัช

ไชยวงศ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7. พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

8. พระครูสิริวรนาถ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

9. นายสุคนธ์

คำวิชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10. นางจตุพร 

บุณณดากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นางพงษ์ลัดดา

พันธ์สืบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12. พ.ต.ท.สรรเสริญ

ฉันทะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13. นายวิเชียร

ทาทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14. นายสุรศักดิ์

สมศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15. นายปิยะ

ใจชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ